Saltar al Contenido Principal
Inicio del Contenido Principal

Portada de Aula Virtual

P: La publicació de notes en les fitxes de l'Aula Virtual compleix la legislació sobre protecció de dades?

R:

referent a això la delegació PGA-UD comunica que:

La publicació de dades corresponents a la nota d'un estudiant
constitueix tant un tractament com una cessió de dades personals a
l’efecte del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades
de caràcter personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, pel qual
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. D'altra banda, la
Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre (LOMLOU), d'universitats, habilita
clarament per a la publicació de les notes. Per tot això, és necessari
mantenir una adequada proporcionalitat entre transparència en la
informació i protecció de les dades personals.

Escenaris admissibles per a la publicació de llistes de qualificació de
les assignatures:
1) Taulers d'anuncis. Aquest tipus de publicació és perfectament lícita,
però és indispensable respectar els principis de protecció de dades
personals següents:
- El contingut de la publicació s’ha de limitar al mínim imprescindible
per conèixer la qualificació de l’examen i sol·licitar-ne la revisió
(nom, cognoms, assignatura, nota obtinguda, professorat responsable, dia
i hora de la revisió).
- La informació s’ha de retirat del tauler transcorregut el termini en
què té efectes.

2) Aula virtual. És perfectament lícita aquesta publicació en les
mateixes condicions que en un tauler d'anuncis. Cal tenir en compte a
més que:
- El document que es publique no ha de poder ser modificat o alterat
sense forçar les característiques del programari. Es recomana, per tant,
fer-hi servir el format PDF.
- El document ha d'incorporar un text com el que segueix, a fi de
prevenir usos inadequats per part dels estudiants.
«Aquest document s'ha publicat en l'aula virtual exclusivament amb la
finalitat de comunicar les notes. Qualsevol ús per a una altra finalitat
pels membres de l'aula de totes o part de les dades que conté, o la seua
difusió o publicació per qualsevol mitjà, i particularment en internet,
pot constituir una infracció sancionable d’acord amb la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal».
A més, es recorda que l'Aula Virtual de la Universitat permet
l'avaluació personalitzada dels estudiants mitjançant l'eina "Fitxes",
que permet la consulta individualitzada de qualificacions i assegura la
protecció de les dades personals.

Qualsevol altra forma de publicació de llistes de qualificació s’ha de
considerar inadequada. En cap cas es preveu la publicació en pàgines web
obertes.

Finalment, s’ha de recordar que els estudiants sempre poden consultar
les seues qualificacions de manera personalitzada a través de la
Secretaria Virtual de la Universitat, on queden registrades una vegada
tancada l'acta d'avaluació als centres.

En l’aplicació del protocol d'actuació en matèria de protecció de dades,
en cas de dubte previ sobre alguna publicació d'aquest, es pot realitzar
la pertinent consulta a l'adreça electrònica: lopd@uv.es.

Volver a Portada de Aula Virtual
Volver a Preguntas más Frecuentes