Saltar al Contenido Principal
Inicio del Contenido Principal

Portada de Aula Virtual

P:

Puc publicar llistats de notes en espais de grup de l'Aula?

R: Publicar llistats de notes, en espais de grup com ara el de notícies o el de documents, constitueix una comunicació de dades. L' article 3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) assenyala que n'és prou amb que algú distint del titular de les dades les puga consultar perquè hi haja una comunicació. Per poder comunicar dades l'art. 11 de la Llei exigeix que hi haja una habilitació legal o bé el consentiment del titular de les dades. En aquest cas la Llei Orgànica 4/2007, de 21 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de Universitats, estableix en la disposició addicional vintè primera que “No caldrà el consentiment dels estudiants per a la publicació dels resultats de les proves relacionades amb l'avaluació dels seus coneixements i competències ni dels actes que resulten necessaris per a l'adequada realització i seguiment d'aquesta avaluació”. Per tant, sí que es possible la publicació de notes en espais públics de l’Aula. No obstant això, la publicació es realitzarà de manera que només siga accessible als estudiants d'una mateixa assignatura i grup, d'acord amb el criteri de proporcionalitat exigit per la LOPD.

Volver a Portada de Aula Virtual
Volver a Preguntas más Frecuentes